OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

1.
Základné ustanovenie

 • I. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je 40404307 so sídlom Železničná 727/4 Kapušany 08212 (ďalej len: "správca").
 • II. Kontaktné údaje správcu sú
  • adresa: Železničná 727/4 Kapušany 08212
  • e-mail: adzima@simzvar.eu
  • telefon: +421 911345 945
 • III. Osobné údaje sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe

2.
Zdroje a účel spracovania osobných údajov

 • I. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • II. Správca spracováva Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 • III. Správca spracováva osobné údaje na základe zákonného dôvodu, či oprávneného záujmu, ktorého cieľom je plnenie zmluvy.
 • IV. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (obzvlášť pre zasielanie obchodných údajov a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (obzvlášť pre zasielanie obchodných údajov a newsletterov) poľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke produktu alebo služby.
 • V. ˇUčelom spracovania osobných údajov je
  • • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplívajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa a kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nieje možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
  • • zasielanie obchodných údajov a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

3.
Doba uchovávania údajov

 • I. Správca uchováva osobné údaje
  • • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajíúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov
  • • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • II. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje zmaže

4.
Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 • I. Príjemca osobných údajov sú osoby: účtovník, správca webu
  • • podieľajúci sa na dodaní produktu / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (webovej prezentácie) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (webovej prezentácie).
  • • zaisťujúce marketingové služby.
 • II. Správce nemá v úmysle predať osobné údaje do krajín tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. …. 

5.
Vaše práva

 • I. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • • právo vzniesť námietku proti spracovaniu čl. 21 GDPR a
  • • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • • právo na súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky adresu alebo email správca uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • II. Ďalej máte právo podať sťažnosť ˇUradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

6.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • I. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie osobných údajov.
 • II. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • III. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby správcom poverené.

7. Záverečné ústanovenia

 • I. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • II. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • III. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok o ochrane osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovu adresu ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 25. 05. 2018.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

V prípade ak potrebujete vypracovať cenovú ponuku obráťte sa na nás.

Naša konštrukčná kancelária Vám zabezpečí potrebnú výkresovú dokumentáciu.

Pomocou profesionálnych nástrojov spoločnosti Autodesk™ ktorými disponujeme, Vám zabezpečíme 3D design. 

3D Design

Za pomoci vysoko sofistikovaný najmodernejších aplikácii ktoré sú obsahom balíka spoločnosti Autodesk™ pre Vás vyhotovujeme realistické vizualizácie. Samozrejmosťou je aj dodanie náhľadových vizualizácii zdrarma k cenovej ponuke. 

Viac

Cenová ponuka

V prípade potreby pre Vás vieme zostaviť cenovú ponuku šitú na mieru. Samozrejmosťou je pre nás aj spolupráca s bytovými družstvami. 

Viac

Výkresová dokumentácia

V prípade technicky náročných konštrukcii, konštrukcii s nutnosťou vykonania pevnostnej analýzy a podobne, je tu pre Vás k dispozícii náš konštruktér a sofvérové vybavenie. 

Viac